organisatie
bestuur

Organisatiestructuur


Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal drie bestuursleden; een voorzitter, een secretaris een penningmeester. Indien mogelijk wordt het bestuur uitgebreid met één of meerdere algemeen bestuursleden, om de expertise en de onderlinge controle te kunnen verbeteren. De bestuurstaken worden verdeeld over de bestuursleden, al naar gelang hun functie, expertise en de beschikbaarheid.
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar en verder zo vaak als dit wenselijk acht wordt. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen.

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Om een schijn van belangenverstrengeling te vermijden komen de kosten die bestuursleden maken voor de stichting in principe niet in aanmerking voor vergoeding.